Eerder vertelde ik over dat wij alles hebben gekregen van God. Wij hebben alles in ons macht om dat gene te doen om meer vrucht te dragen. Meer in overvloed leven. Dat bracht mij ook bij het verhaal van de verloren zoon. De vader had twee zoons en één ervan wilde uit huis en vroeg om Zijn aandeel, erfenis van de vader. De liefde van de vader was groot en gaf hem alles waar hij recht op had. Zo vertrok hij met zijn erfenis de weide wereld in.

Dit verhaal kun je natuurlijk  op verschillende manieren lezen. Maar ik moest denken aan een mooi ver gelijkenis hoe je dit ook kunt lezen.

Het moment dat wij tot geloof komen geeft God ons alles waar wij recht ophebben. Met dat deel worden wij in de wereld gezet om te leven, met alles wat wij hebben ontvangen. Geloof mij, God geeft altijd meer dan wij kunnen bedenken. Maar wat doen wij ermee? Hoe gaan wij met onze geld, talenten en liefde om? Het moment dat Jezus Christus ons ophaalt wacht God onze Vader ons op met open armen. Er wordt een feestmaal voorbereid en de Vader is alleen maar blij dat zijn zonen en dochters thuis zijn gekomen. Wij krijgen de mooiste kleren aan en mogen meer dan ooit genieten van alles wat de Vader toe behoort.

Wauw, wat gaaf! Die andere broer die wel bij de vader bleef in het verhaal, snapte het niet. Hoe kan het dat z’n zonderaar thuis komt met alle zonde en ook nog meer gegeven wordt dan hem recht is. Ik zie het dan voor me, dat het de engelen zijn die plaats moeten maken voor ons. Want de Bijbel laat zien dat wij straks meer zijn dan de engelen in de Hemel. Wij zijn zo kostbaar, dat wij vaak geen besef hebben wat wij eigenlijk betekenen voor God onze Vader. Wij zijn, Zijn kinderen en wij mogen straks met Hem aan tafel. Genieten van al het lekkers wat God gemaakt heeft.

De vader in het verhaal had geen oordeel naar zijn zoon toe hij thuis kwam, de vader gaf hem geen preek toen hij thuis kwam, de zoon moest geen verantwoording afleggen naar de vader. Hij werd met open armen ontvangen, met heel veel liefde!

Jezus spreekt ook over de verloren schaap, dat bij veel mensen bekent is dit verhaal. De herder gaat opzoek naar dat ene schaap, die weg is gelopen van de 99 schapen. Denk jij dat Jezus met ons christenen de hele dag mee bezig is? Dat de engelen met ons de hele dag bezig zijn? Nee dat geloof ik niet! Jezus is opzoek naar dat ene verloren schaap. Iemand die nog niet gered is voor de eeuwigheid, door geloven in Jezus Christus. Al die andere 99 schapen liet hij achter. Was het er veilig voor de andere 99 schapen? Nee, hun waren niet veilig als de herder weg was. Dus lieve christenen wij moeten ophouden met mopperen, ja wij staan er soms alleen voor en ja, Jezus luistert misschien niet altijd naar jou wensen. Jezus liefde die gaat veel verder dan onze behoeftes. Hij is opzoek naar mensen die verloren gaan. Jezus is op weg om mensen te redden!

Jezus taak is nooit geweest om op die 99 schapen te passen, Hij is bedoeld om dat ene verloren schaap te zoeken. Willen wij net zo zijn als Jezus? Dan moeten wij Hem volgen en mensen zoeken die verloren gaan. Dan moeten wij niet piepen in de wei, samen met de andere schapen en zeuren over wanneer de herder terug komt of wat de herder allemaal verkeerd doet enz. Laten wij weer vertrouwen op onze Goede Herder. Laten wij Zijn voorbeeld aannemen!

Zo spreekt Jezus ook over geld. Wie in het kleine niet te vertrouwen is, hoe kan hij dan te vertrouwen zijn in de grote dingen. Jezus zegt, maak er vrienden mee. Besteed het goed zoals Ik wil. Ik moet nadenken aan laatst wat ik zelf heb meegemaakt. Mijn schoonmoeder werd jarig en ik wilde haar in het zonnetje zetten. Ik kwam op het idee om naar een beauty salon te gaan om samen eens lekker verwend te worden. Maar dat kost best veel centjes. Dus ik bad naar God of Hij dit wilt zegen, dat moment. Dat God dit mag zien als een geschenk voor Hem. Dat ik iemand anders ermee verwen, om Zijn liefde te laten zien. Het moment dat wij daar aankwamen, zei mijn schoonmoeder dat er thuis een envelop binnen kwam met geld voor ons. Wauw, wat gaaf! Dat was voor mij een bevestiging dat het goed is. Dat ondanks ik niet veel geld heb, het mag besteden dat geld wat ik heb aan andere mensen. God heeft het geld wat ik uitgegeven heb aan de salon met viervoud verdubbeld.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik ervaar iedere keer weer. Ik geef iets aan iemand, binnen, één week krijg ik iets terug van iemand anders. Het is prachtig om te zien wat God kan doen. Zelf ben ik en mijn man niet altijd goed met geld omgegaan. Verkeerde keuzes gemaakt en vaak duurt het even voordat het allemaal weer hersteld is. Maar één weet ik wel, wij zijn NOOIT iets te kort gekomen. Wij hebben alles in overvloed gehad. Vakanties, verjaardagen voor de kinderen, eten en drinken enz. Ik ben God zo dankbaar dat ondanks wij niet altijd wijs ermee om zijn gegaan, God het altijd zegent.

Wij mogen ons geld goed besteden, uit liefde naar andere mensen. Wat ook in de Bijbel Spreuken wordt beschreven. Strooi het uit, je weet nooit welke gaat groeien en welke vrucht gaat dragen. Misschien komen ze allemaal uit!

Zo is het met geld, liefde, tijd en aandacht. Wij mogen het gebruiken om Gods wil. Wat is Gods wil? Liefde geven, iemand thuis halen die verdwaalt en hangerig is. Want als jij geloof in Zijn zoon Jezus Christus, dan is God een liefdevolle Vader voor jou. Die in de Hemel wacht totdat wij thuis komen. Om dan samen met Hem het avondmaal te vieren. Wauw, wat gaaf! Ik weet dat ik niet de eerste ben, ik weet dat ik door niemand gezien zal worden, dan alleen door Jezus en God zelf. Hun zullen mij van de grond tillen en zeggen tegen mij, Priscilla welkom je bent thuis!

Ik wil graag in een middelpunt staan, dat deed ik vroeger thuis al. Maar ook ik moet iedere dag leren. Het gaat niet om mij! Ik stel niks voor, maar ik mag diep in mijn hart weten. Dat mijn Vader wacht op mij in de Hemel. Dat is alles wat ik wil, dat God mij thuis haalt!

Alle ver gelijkenissen kun je terug lezen in Lucas. Ben net in Lucas 16 aan het lezen:

Lukas 16:19-31

De rijke man en de arme Lázarus

 1. En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig.
 2. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren;
 3. En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens, die van de tafel des rijken vielen; maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren.
 4. En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham.
 5. En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot.
 6. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijde smarten in deze vlam.
 7. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten.
 8. En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen.
 9. En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijns vaders huis;
 10. Want ik heb vijf broeders; dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging.
 11. Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen.
 12. En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren.
 13. Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.

Wat mij opvalt is dat er gesproken wordt over een kloof en de tong. Als ik dit lees, kun je hier ook het verhaal toepassen aan de duivel (de rijke man, die alles had tot zijn bezit in de hemel) en Jezus Christus (Lazarus die de dood is in gegaan met zweren aan zijn lichaam). De poort waar Jezus bevindt is het poort naar de eeuwigheid. De duivel wilde Jezus niet binnen laten. Zo stierven hun en Jezus werd thuis gehaald en op de schoot gezet bij de Vader. Dat wil zeggen dat Hij net zoveel recht van spreken heeft als de Vader zelf.

Maar de duivel werd in het dodenrijk gestopt, waar hij eeuwig pijn lijdt. Het dodenrijk is NOOIT bedoeld voor mensen, dus waarom zal Jezus spreken over mensen in het dodenrijk? Vervolgens vraagt de duivel aan de Vader om Jezus naar hem toe te komen om Zijn vinger te dompelen in water om zijn tong te verkoelen. Als je leest in de Bijbel is de tong van het lichaam, het kwaad zelf. Alles wordt verdorven door de tong. Het kwaad kwam door de tong en de duivel kon niet meer spreken alleen nog maar sissen met zijn tong als slang.

Dompelen in water, daarmee wordt de doop bedoeld. Want iedereen die met het water van Jezus Christus wordt gedoopt zal gered worden. Vervolgens wordt er gesproken over een kloof. Iemand vanuit de Hemel zal nooit naar de Hel kunnen en iemand vanuit de Hel zal nooit meer naar de Hemel kunnen.

Dan bid de duivel naar de Vader voor zijn vijf broers om ze te waarschuwen. Deze openbaring heb ik niet ontvangen, wat dit kan betekenen. Heb wel opgezocht wat de cijfer vijf betekend. Betekenis van vijf: verwijst naar de Torah. Tezamen staan deze vijf Torah boeken ook bekend als, de Vijf boeken van Mozes. Getal van der kennis en mens, de hand heeft vijf vingers aan elk hand. Ook ziet vijf men als het huwelijk, drie vingers de man en twee vingers de vrouw.

Dan zegt de duivel dat Jezus uit de dood moet opstaan om te getuigen. Maar God zegt, ze hadden Mozes (wet) en de profeten (profetieën) om naar te luisteren en dat deden ze niet. Ook dan zullen zij niet luisteren naar iemand die uit de dood opstaat. En dat klopt, wij hebben zowel de wet, profetieën en Jezus uit de dood, dat getuigd van God. En nog weigeren mensen om daar naar te luisteren.

In openbaring wordt gesproken over dat Mozes en Elia weer terug keren om te getuigen op aarde. Ik hoop dat mensen dan wel willen luisteren. Er staat dat vanuit de hele wereld naar hun wordt gekeken. Vroeger snapte ik het niet, maar nu zet de tv aan en je kunt over de hele wereld mensen zien.

Al deze ver gelijkenissen die Jezus aangaf hebben vaak een hogere betekenis dan wij begrijpen. Er is een dodenrijk en zelf de duivel vindt het niks. Maar als ik mijzelf in hem verplaats, dan zal ik pissig zijn en er alles aandoen om Jezus dwars te bomen.

Om af te sluiten: sluit God niet uit uw leven, laat Jezus de leiding geven in uw leven. Besteed uw geld goed, naar Gods wil en ga verstandig om met uw tijd op aarde. Weet dat er een mooie toekomst ons staat te wachten. Weet dat het de Vader is die staat te wachten totdat wij thuis worden gebracht. En weet dat Jezus opzoek is naar mensen die verdwaald zijn, laten wij Hem helpen en volgen in Zijn voetstappen. Amen

 

 

Advertenties