Dit keer anders, dan anders mijn blog. Ik zou graag met jullie Romeinen 5 willen verdiepen. Want wat wordt hier beschreven?

Romeinen 5
1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;

Wij betekend alle mensen die in Jezus Christus geloven. Die hebben vrede met God gekregen. God is nu onze Vader geworden, omdat God ons niet meer ziet als mens. Maar als Zijn zoon Jezus. Wij staan achter Jezus en Jezus vertegenwoordig ons tegenover Zijn Vader. Daardoor kunnen wij vrede met God krijgen. Niet door ons werken of daden, maar alleen door Zijn zoon Jezus Christus.

2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. 3 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt; 4 En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop; 5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.

Wij mogen dankbaar zijn voor het leven dat wij hebben gekregen, door ons geloof in Jezus. Alle goedheid die wij voor het oprapen hebben en de verwachting naar een eeuwig leven samen met Jezus. Hierin wordt ook aangegeven dat wij zelfs in slechte dagen/momenten blij mogen zijn. Vreugde mogen ervaren omdat alles hier op aarde, onze hoop nog sterker wordt. Sommige mensen halen uit deze tekst dat God juist ons straft om ons dingen duidelijker te maken. Ons op de proef stellen, staat in Het Boek beschreven. Ik lees dat niet zo, God mijn Vader is een Vader van liefde. Waarom zal Jezus eerst een hele lijdensweg ondergaan en vervolgens ons straffen?!

Vergeet niet Jezus zelf werd ook op de proef gesteld, tot drie keer toe. Was het God die dat deed? Nee, de duivel wilde Hem misleiden. Dus worden alle nare dingen en verleidingen die over ons heen komen, komen die van God? Nee, de duivel zal altijd jou bij God willen weg halen. Vergeet dat nooit! Daarom spreekt Paulus, dat het ons juist sterker maakt, omdat wij weten dat de duivel al verslagen is! De overwinning is al behaald.

Je moet misschien vergelijken met een voetbal wedstrijd bijvoorbeeld Nederland-Duitsland. Voor de wedstrijd heeft de aanvoerder van Duitsland een flink bedrag betaald, zodat de wedstrijd in zijn voordeel gaat winnen. De wedstrijd is begonnen en hij weet dat ze gaan winnen, maar er moet nog wel gespeeld worden. Zo is het ook in het echte leven. Jezus heeft de prijs betaald, met het kruis! Het spel is nog bezig en zodra het tijd is (wat alleen God weet), zal God het eind signaal geven. Mensen worden thuis gehaald en er zal zeker nog een verlening komen, het 1000 jaren vrede rijk op aarde. Daarna zal met straf schoppen het spel tussen twee personen worden bepaald. Dat is Jezus en de duivel die het laatste gevecht houden.

6 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven. 7 Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. 8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. 9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn. 10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. 11 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.

Jezus is gestorven voor ons omdat wij zondaars zijn. Wij kunnen het nooit 100% goed doen in Gods ogen. Er is op aarde nog nooit iemand geweest, die altijd alles goed doet. Alleen Jezus Christus is Zijn leven op aarde 100% puur geweest. Hij deed de wil van God en luisterde Zijn leven op aarde naar Zijn stem. Tot het moment aan het kruis kwam; ziekte, moord, schuld, angst, leugens, bedrog, overspel, verkrachting, seksuele zonden, jaloezie, verslavingen enz. over Hem heen. Want toen Hij stierf was Hij een zondaar in Gods ogen.

Dus als wij vertrouwen en geloven in Jezus zijn wij rechtvaardig gemaakt voor God. Hij ziet ons als Zijn volmaakte kinderen. God ziet niks meer van wat wij fout hebben gedaan of gaan doen. Wij hoeven niet bang te zijn voor God, want God is nu onze papa geworden. Door het wonder dat Jezus heeft gedaan.

12 Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. 13 Want tot de wet was de zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is. 14 Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou.

Doordat door één mens de zonde in de wereld werd gebracht, zo heeft één persoon de wereld gered. Voordat Mozes de wet kreeg, was er al zonde. Maar omdat er geen wet was, kon niemand terecht gewezen worden. De wet is gemaakt om mensen duidelijk te maken wat goed en fout is. Hoe je als mensen op een gezonde manier met vrede op aarde kunt leven. Soort samenleving contract voor een goede samenleving op aarde. Alleen houd niemand zich aan de regels van deze wet.

Iedereen die voor Jezus sterven dood is gegaan, hebben het voordeel dat zij op gehaald zijn uit het dodenrijk. Toen Jezus drie dagen dood was op aarde, voerde Hij strijd in het dodenrijk. Die mensen daar heeft Hij thuis gebracht bij de Vader.

Hoe gaaf is dat! Ga je dood en kom je in het dodenrijk, soort tussen rijk naar de hemel of hel. Dan verschijnt Jezus daar en strekt Zijn armen weid open en zegt; Kom mee, dan breng Ik je naar huis’! Wat gaaf! Wat een liefde heeft Jezus voor de mensen.

15 Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van een, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de genade, die daar is van een mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. 16 En niet, gelijk de schuld was door den een, die gezondigd heeft, alzo is de gift; want de schuld is wel uit een misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. 17 Want indien door de misdaad van een de dood geheerst heeft door dien enen, veel meer zullen degenen, die den overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus.

Wij hebben het niet verdiend om de genade van God te ontvangen. Wij hebben het niet verdient om gered te worden. Maar toch was het Gods verlangen om Zijn liefde te geven aan ons. Jezus heeft zoveel ontzag voor ons, dat Hij die taak opzicht nam. Om ons van de dood te redden.

Want laten we eerlijk zijn: Als ik een speeltuin maak en ontwerp. Ik nodig twee kinderen uit die in mijn speeltuin mogen spelen. Ze mogen overal gebruik van maken, de glijbaan, de schommel enz. Maar ze moesten van het stopcontact afblijven, anders zal de stroom uitvallen en alles zal niet meer dat licht geven, die ik ontworpen had. Maar die twee kinderen komen toch aan het stopcontact en alles wordt donker. Ik als maker van de speeltuin, ben erg teleurgesteld. Hoe moet ik dit repareren. Want er kwamen allemaal kinderen erbij en iedereen raakte gewond, omdat ze niet wisten waar ze konden lopen of waar het veilig is. Laat ik het dan hierbij? Ik kijk toe hoe de kinderen dood gaan of elkaar pijn doen? Nee, mijn bedoeling was dat de kinderen gezellig en veilig konden spelen in de speeltuin. Dus huur ik een monteur en die repareert het stopcontact. Nu kunnen de kinderen weer rustig en veilig spelen. Maar veel kinderen zijn nog blind en kunnen het licht niet zien. Zij wandelen nog steeds in de speeltuin, als of het donker is.

18 Zo dan, gelijk door een misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; alzo ook door een rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. 19 Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden. 20 Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest; 21 Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere.

De wet brengt ons naar de dood. Want als wij leven naar de wet, zullen wij altijd falen en nooit de redding vinden die wij nodig hebben. Eerst had de dood het laatste woord, maar nu heeft de genade het laatste woord! Alle mensen die dit geloven, die Jezus Christus aannemen als zijn redder. Heeft het eeuwig leven! Die zal in het licht op aarde wandelen en Gods kind zijn. Want alleen door Jezus Christus, Zijn cadeau voor ons, kunnen wij in vrede met God samenleven. Dus laten wij Jezus Christus alle eer geven om wat Hij heeft gedaan en God danken voor Zijn schepping. Want de aarde ziet er wellicht niet altijd mooi eruit, maar ga de natuur in en je zult Zijn mooie wonderen zien, die Hij gemaakt heeft voor ons! Amen

Advertenties