Ik wilde deze mail contact, met iemand die de geloofsovertuiging genaamd Jehovah heeft, niet voor bij laten gaan op mijn blog. Aangezien ik er een halve dag mee bezig ben geweest om hierop te reageren. Dankbaar voor de mooie teksten die God mij zichtbaar bracht door de bijbel heen. Wil je hierop ook reageren kan dat onderaan deze blog of via persoonlijk bericht naar: priscillaarntz@gmail.com 

Beste Priscilla,

Allereerst vind ik het mooi om te zien dat mensen als jij vol overgave bezig zijn met de bijbel en dit ook zo goed mogelijk in hun leven willen toepassen. We krijgen dan ook de raad om praktische wijsheid en denkvermogen te beveiligen, wat leven betekent! Spreuken 3:21,22

Ik zie dat jij en je gezinnetje oprecht hiermee bezig zijn. Dat is in deze wereld vrij uniek.

Bedankt voor dit compliment al moet ik het gelijk weer wegschijven naar God toe. Het is Zijn kracht en wijsheid en liefde die door mij heen stroomt.

Als je het niet erg vindt noem ik Jehovah in deze mail God, dit omdat ik dit makkelijker vindt en ook gewend ben. Wat wel gaaf is dat ik laatst dit plaatje heb gemaakt:

img_20161124_084108

Het leek me dan ook goed om via deze weg interessante gedachten uit de bijbel met jou te delen.

Dat mag uiteraard. Via deze weg is het soms ook wat makkelijker ivm niet altijd tijd en de aandacht ivm mijn gezin thuis 🙂

Als ik en mijn geloofsgenoten het gebod van Jezus opvolgen door het goede nieuws van Gods koninkrijk bekend te maken en anderen te leren wat Jezus zijn discipelen leerde(Matth. 24:14, Matth. 28:19,20) zijn dat dan ook niet onze gedachten die we willen overbrengen maar de lessen uit de Bijbel en dus de woorden van Jezus. Dat is ook de reden dat wanneer ik je dit schrijf dit altijd onderbouw met Schriftplaatsen uit de bijbel. Ik moedig je dan ook aan om deze in je bijbel op te zoeken.

Ik zal zeker de bijbel erbij leggen. Al hou ik mijn gedachte mee dat de bijbel voor drie groepen is geschreven. De Joden, christenen en de heidenen. Dit kun je terug halen in de context van het verhaal en de schrijver. Hierin gaat het helaas vaak mis in kerken en geloofsovertuigingen.

Ook Jezus sprak niet uit zichzelf(Joh 7:16,17) maar gaf nederig te kennen dat zijn Vader gebruik maakte van hem om inlichtingen en instructies aan de mensen op aarde te geven. Het belangrijkste thema is dat Jezus voor zijn Vader doorgaf was het middel tot redding: Gods Koninkrijk. Een zeer interessant detail is dat Jezus’ naam letterlijk “Jehovah is redding” betekent, wat maar aangeeft welke belangrijke rol hij zijn Vader toebedeeld.

De redding die Jezus bracht aan het kruis was onze zonden, door Zijn offer aan het kruis zijn wij gered, ieder die in Hem geloofd. (Mattheus 1:21, 9:22, Handelingen 4:12) Zo zijn er natuurlijk heel veel van dit soort teksten gelukkig in de bijbel te vinden. Waarin duidelijk wordt dat er GEEN andere redding mogelijk is, dan door het geloof in Gods zoon Jezus Christus.

 Allereerst wist Jezus dat zijn Vader hem had uitgekozen als Regeerder van dat Koninkrijk (Jesaja 9:6 Lukas 22:28-30). Toch was hij niet uit op macht of eer voor zichzelf (Mattheus 11:29, Markus 10:17,18) Hij had niet ten doel er zelf beter van te worden, maar betekent veel voor hem vanwege het feit wat het gaat doen voor zijn hemelse Vader Jehovah en voor zijn trouwe volgelingen.

Jezus Christus bestaat deels uit God samen met de Heilige Geest het is de drie ineen verhouding. Niet los te zien van elkaar, deze horen bij elkaar. Toch zijn het drie verschillende geesten. God is heilig en bestaat uit alles, tegen mijn kinderen zeg ik dat God alles is en in onze ogen uit niks bestaat. God kent geen tijd, Hij heeft tijd gemaakt. God kent geen lichaam, Hij heeft een lichaam gemaakt enz.

Jezus Christus heeft altijd bestaan en Zijn geest is naar de hemel gedaald in een menselijk lichaam. In de hemel (heelal) heeft Jezus altijd God gehoorzaamd, zo heeft Hij zijn taak op aarde ook vervuld. Na Zijn opstanding uit de dood kreeg Jezus een ander lichaam. Dit lichaam at en dronk en kon door muren heen lopen. Dat lichaam is uniek en bevat geen tijd. Dit lichaam krijgen wij ook met de eerste opname (1 Corinthiërs 15:52, Filippenzen 3:21).

De Heilige Geest is hoe ik het vaak zie als het hart van God. Zijn woorden zijn de woorden van God, Zijn verlangens zijn de verlangens van God. (romeinen 9:1) De heilige geest is mijn geweten, mijn bewust zijn. De heilige geest is de waarheid en kan niet liegen. Hij is het die als borg staat voor Gods troon. Wat ik zo mooi vindt in Johannes 1:33 “Op wie u de Heilige Geest ziet neerdalen en BLIJVEN, dat is Hem. Hij zal de mensen dopen met de Heilige Geest”. Jezus Christus ontving de Heilige Geest en die is nooit bij Hem weg gegaan. Pas op het moment toen Jezus aan het kruis hing. Opdat moment moest Jezus Zijn taak alleen afleggen en doorstaan. Want God en de Heilige Geest zijn één en die zijn het die het reukoffer aannamen van Jezus Christus.

De Heilige Geest wordt vaak onderschat en hoe ik het zie is;

God – heeft Zijn zoon Jezus lief en ieder die in Hem geloofd behoort Hem toe.
Jezus Christus – Heeft de Vader lief en luistert naar de Heilige Geest en doet Zijn wil.
Heilige Geest – Vertel Jezus en Zijn volgelingen (ieder die in Jezus geloofd) wat de Vader is, wilt en wat gaat gebeuren. Hij geeft ze (ons); kracht, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.

Jezus houdt veel van zijn hemelse Vader (Spreuken 8:30, Johannes 14:31). Hij bewondert zijn prachtige eigenschappen, zoals zijn liefde, medegevoel en gerechtigheid (Deuteronomium 32:4, Jesaja 49:15,  1 Johannes 4:8). Jezus vindt het dan ook vreselijk dat er leugens over zijn Vader worden verteld, bijvoorbeeld dat God zich niets van menselijk lijden aantrekt of zelfs wil dat mensen lijden. Dat is een belangrijke reden waarom Jezus „het goede nieuws van het koninkrijk” zo graag bekendmaakte: hij wist dat het Koninkrijk de naam van zijn Vader zou zuiveren (Mattheüs 4:23; 6:9,10). 

Jehovah zal via het Koninkrijk drastisch optreden tot voordeel van de mensheid. „Hij zal elke traan (…) wegwissen” uit de ogen van mensen die hem trouw zijn. Jehovah zal de oorzaken van die tranen wegnemen, want „de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn” (Openbaring 21:3, 4). Via het Koninkrijk zal God een eind maken aan al het menselijk lijden.

Als je openbaring 5: 9 leest staat er dit lied: “U bent het waard om de boekrol in ontvangst te nemen en de zegels te verbreken, want U bent geslacht en hebt met Uw bloed mensen voor God vrijgekocht uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. U hebt hen bijeengebracht in een Koninkrijk en hen tot priesters van onze God gemaakt. En zij zullen op de aarde heersen.”

Het is dus heel logisch dat Jezus mensen graag over het Koninkrijk vertelde! Hij wist dat het Koninkrijk zou demonstreren hoe machtig en meelevend zijn Vader is (Jacobus 5:11). Jezus wist ook dat het Koninkrijk tot voordeel zou zijn van anderen van wie hij houdt, namelijk getrouwe mensen.

Verder in openbaring 7 staat beschreven over een groep honderdvierenveertigduizend en de ontelbare menigte mensen. Hierin wordt duidelijk dat deze groep ontelbare mensen zich hebben gewassen in het bloed van het Lam Jezus Christus. Daarom staan zij voor de troon van God! Niet door eigen werken, doordat zij aan de geboden hebben gehouden of een zuiver leven hebben geleid. Deze groep mensen behoren Jezus Christus toe, want het Lam dat voor de troon van God staat zal hun Herder zijn en hun waterbron van het leven. Deze groep ontelbare mensen dat zijn wij!

Veel gelovigen zien Jezus als voorbeeld of als leraar. Jezus is geen voorbeeld of leraar, Hij is onze redder. Jezus wilt ons ALLES geven! Dat zijn Zijn woorden, doordat Hij aan het kruis is gegaan heeft Hij alle macht gekregen van God om ons te beschermen en te zegenen. Als wij Jezus vragen om gezondheid, wijsheid enz. dan is Zijn woord dat ons ALLES gegeven word. Als wij het in Zijn naam vragen! Johannes 14:14, 16:23-27.

Lang voordat Jezus naar de aarde kwam, leefde hij met zijn Vader in de hemel. God bracht samen met zijn Zoon alles tot bestaan, van het duizelingwekkende universum met zijn ontelbare sterren en sterrenstelsels tot onze schitterende planeet met alle dieren (Colossenzen 1:15, 16). Maar van heel de schepping waren het de mensen op wie Jezus „ten zeerste gesteld” was (Spreuken 8:31).

Als ik spreuken 8 lees haal ik hierin de Heilige Geest eruit. Uit Zijn mond komt alleen de waarheid en verafschuw de leugens. Het is de Geest van God die in het prille begin is gemaakt om over deze aarde te heersen. Zodat koningen kunnen regeren en voordat er een wet werd gemaakt, mensen besef hadden van goed en kwaad. Het geweten als het waren, de heilige geest. Hij bestond al in het begin, zodat Gods geest en wil in het binnenste van ieder mens geplant werd en bekend werd gemaakt. Zo konden mensen profetieën schrijven enz.

In Colossenzen 1 wordt zo mooi verwoord dat Gods verlangens steeds opnieuw naar Zijn zoon Jezus Christus heeft gemaakt. Als ik dit dan zo leest bedenk ik mij als een vader op deze aarde bezit is van een groot bedrijf. Hij heeft zijn zoon zoveel lief dat hij een ander bedrijf opzet speciaal voor hem, waar hij zijn eigen werknemers heeft. Zijn eigen bezit, waar zijn vader niet mee bemoeid. Wilt dat zeggen dat hij de werknemers vertrouwd? Nee! Hij vertrouwd zijn zoon, dat hij de beste werknemers in zijn bedrijf laat werken. Het is een ander bedrijf met dezelfde naam. Uiteindelijk is de vader en blijft de vader het hoofd van het bedrijf, alleen is er een aparte afdeling gekomen voor zijn zoon. Door zijn liefde en respect voor hem bemoeid de vader op geen enkele wijzen met zijn bedrijf.

Zo is dat ook met God en Jezus Christus. Ik geloof dat God de aarde gemaakt heeft voor Zijn zoon Jezus Christus. God kon geen engelen onder het gezag van Jezus stellen. God kan geen ruimte in het heelal aan Jezus schenken, omdat God alle ruimte heerst en is. Zo heeft God een aarde en mensen gemaakt, zodat de mensen op aarde Jezus zullen leren kennen, Zijn zoon! God richt zich op de aarde, dieren, heidenen en de joden. De groep christenen de gemeente van God, de kerk. Die afdeling behoort Jezus Christus toe. Gods hart gaat uit dat iedereen Jezus Christus aanneemt als zijn redder en verlosser. Heel simpel omdat dit de makkelijkste en liefdevolste manier is om bij de Vader te komen.

Als wij beseffen dat wij Jezus toebehoren, dan weten wij ook waar wij met onze vragen, salaris verhoging, opdrachten enz heen moeten. Wij mogen onze Vader God bedanken voor deze afdeling, dit geschenk aan Zijn zoon Jezus Christus. Wij mogen bij Jezus komen met onze vragen en kerstbonussen. Hij is het die ons alles geeft vanuit de Vader. De vader geeft alleen aan Zijn zoon, wij ontvangen alles door Jezus Christus. Tenzij jij in Gods bedrijf/afdeling leeft, dan spreek je niet over een liefdevolle vader. Dan spreek je over een heilige en machtige heerser over de aarde. Die een oordeel gaat brengen over iedereen die in zijn dienst staat.

Jezus’ bediening werd gekenmerkt door liefde voor mensen. Vanaf het begin maakte hij duidelijk dat hij naar de aarde was gekomen om „goed nieuws bekend te maken” aan mensen die het moeilijk hadden (Lukas 4:18). Maar Jezus deed meer dan alleen praten over het helpen van mensen. Keer op keer liet hij door zijn daden zien dat hij van mensen hield. Toen er bijvoorbeeld een grote groep mensen was samengekomen om naar hem te luisteren, had hij „medelijden met hen en genas hun zieken” (Mattheüs 14:14). Toen een man met een pijnlijke ziekte zei dat hij geloofde dat Jezus hem kon genezen als hij dat alleen maar wilde, werd Jezus door liefde bewogen. Hij genas de man en zei vol medegevoel: „Ik wil het. Word rein” (Lukas 5:12, 13). En toen Jezus Maria, een vriendin, zag rouwen om haar broer, Lazarus, werd hij „verontrust”, en hij „liet zijn tranen de vrije loop” (Johannes 11:32-36). Vervolgens deed Jezus iets heel bijzonders: hij bracht Lazarus, die al vier dagen dood was, weer tot leven! — Johannes 11:38-44.

Deze wonderlijke daden waren een voorproefje voor waar Jezus door middel van dat Koninkrijk toe in staat is.

Deze wonderen laten zien dat Jezus Christus alle macht heeft gekregen van zijn vader God in de hemel. Dit laat Zijn positie zien dat Hij net zoveel zeggenschap heeft op aarde als God zelf.  

Gods Koninkrijk zal dat soort problemen permanent oplossen. Daarom deed Jezus meer dan alleen wonderen verrichten; hij maakte ook ijverig „het goede nieuws van het koninkrijk” bekend (Mattheüs 9:35). 

 Hieronder een aantal beloften die Gods Koninkrijk tot stand zal brengen:

Geen ziekte/handicaps meer: Jesaja 33:24, Jesaja 35:5,6

Geen dood meer: Psalmen 37:29, Jesaja 25:8

Degenen die gestorven zijn zullen weer opstaan: Johannes 5:28,29, Hand 24:15

Geen oorlog meer: Psalmen 46:9, Jesaja 2:4

Geen honger meer: Psalmen 67:6 en 72:16

Het is dus logisch dat Gods Koninkrijk voor Jezus veel betekent. Het zal voor degenen die de beloften erg aanspreken ook veel betekenen. Het is dan ook heel belangrijk om te weten te komen wat de instructies en inlichtingen van de Schepper zodat we het ook in ons leven kunnen toepassen.

Mattheus 8:11-12 “Ik zeg u dat uit alle delen van de wereld een stroom van mensen het Koninkrijk van de hemelen zal binnengaan. Zij zullen met Abraham, Isaac en Jakob aan tafel zitten. 12Maar veel van wie recht dachten te hebben op het Koninkrijk zullen in de diepste duisternis worden gegooid. Daar zullen zij jammeren van wroeging en verdriet.”

Openbaring 5:10, 1:6 “U hebt hen bijeengebracht in een Koninkrijk en hen tot priesters van onze God gemaakt. En zij zullen op de aarde heersen.”

Exodus 19:6 “U zult een koninkrijk van priesters van God en heilig volk zijn.”Exodus 19:6 “U zult een koninkrijk van priesters van God en heilig volk zijn.”

Als ik deze bijbel teksten leest: Marcus 10:15, Mattheus 12:26, 13:31,45, 25:1 en Lucas 18:17. Hierin wordt het Koninkrijk van God meer verwezen naar een geloof dan naar een regering. Het Koninkrijk van God heerst al in ons middelste, in ons hart. Veel gelovigen denken dat wij pas alles ontvangen van God zodra wij in de hemel zijn. Het enige wat God ons nog gaat geven is een onsterfelijke en perfecte lichaam. Al het andere is ons al gegeven! Wij hebben OVERAL recht op en kunnen door Jezus Naam alles verwezenlijken.

2 Samuel 7:13 ”Hij is degene die een tempel voor Mij zal bouwen. Het zal een huis zijn waar aan Ik mijn naam verbind. En zijn koninkrijk zal Ik tot in eeuwigheid laten voortduren.”

1 Kronieken 17:11-14 “Wanneer uw tijd op aarde voorbij is en u sterft, zal ik een van uw zonen op uw troon plaatsen en hem een sterke koning maken. Hij is degene die een huis voor Mij zal bouwen en Ik zal zijn koningsheerschappij voor altijd laten voortbestaan. Ik zal hem tot een vader en hij zal mij tot een zoon zijn. Ik zal mijn genade nooit van hem afwenden, zoals ik bij uw voorgangers deed. Ik zal hem voor altijd tot koning maken in mijn huis en mijn koninkrijk en hij zal voor eeuwig op de troon zitten.”

Wat een gave tekst uit het oude testament! Hierin spreekt God over Jezus Christus. De genade die Jezus ontvangen heeft van God slaat op onze zonden. God zal daarmee ons nooit meer aanklagen of veroordelen. Dit zijn Zijn woorden en Zijn belofte aan ons allemaal. God is rechtvaardig en spreekt altijd de waarheid. Als dat niet zo was, dan klopt er niks van wat de bijbel spreekt en heeft het geloof totaal geen meer waarde. Zover ik weet, lees en hoor heeft God nog NOOIT gelogen of is God niet rechtvaardig geweest. Mijn God spreekt altijd de waarheid en houd zich aan elke gebod die Hij gemaakt heeft met ons.

De vraag blijft dan ook over: Wie gaan er met Jezus in Gods Koninkrijk regeren?

Jeremia 33:25, Handelingen 26:18, Romeinen 5:17, Hebreeën 2:5, Openbaring 20:6 “Gelukkig zijn zij die aan deze eerste opstanding deel hebben, zij zijn als heiligen voor God afgezonderd. De tweede dood zal hun niets kunnen doen. Zij zullen priesters van God en Christus worden en al die duizend jaar samen met Christus regeren.”

Wij zijn priesters geworden en mogen hier op aarde regeren. Wat ik vaak aangeef eigenlijk doen we dat al, alleen zien wij onze leider nog niet in het echt. Ik hoor een visie een doel van een bedrijf en denk daar wil ik ook aan meewerken. Ik ontvang een boek met uitleg en zo leer ik het bedrijf beter kennen. Mijn verlangens worden groter en maak deel met andere werknemers aan dit bedrijf. Er is geen toelatingsexamen voor nodig of gesprek met werkgever. Iedereen die dit gelooft en aan meewilt helpen is welkom om deel te nemen. Zodra de missie bijna is volbracht verschijnt de bedrijfsleider op het doek en legt de laatste aanwijzingen uit aan zijn werkgevers. Samen zullen wij het laatste taak volbrengen en dan verschijnen zij allemaal voor de grote baas.

Nu zie ik mijzelf gelukkig niet als werknemer voor Jezus. Anders zal ik weer over werken en wetten moeten beginnen. Dit maakt alleen duidelijk welke positie Jezus en wij hebben op aarde. Zijn verlangens en zijn missie. Wij kunnen alleen Zijn missie volbrengen om dicht bij het woord te blijven. Luister naar Zijn woord en ontvang de Heilige Geest die dan door jou heen gaat spreken en werken. Wij zijn niet diegene die iets moeten doen, Jezus vraagt of Hij iets door ons heen mag doen!

Laten we daarvoor de bijbel weer antwoord geven op die vraag.

De vorige keer had ik je een paar Bijbelteksten gegeven die aangeven dat onder andere van Johannes en David wordt gezegd dat ze niet naar de hemel zijn.(Handelingen 2:34, Mattheus 11:11)

Waarom kunnen we zeggen dat onder andere deze getrouwen niet naar de hemel zijn opgestegen?

In de 7de eeuw v.v.t.. voorzei Jehovah bij monde van de profeet Jeremia een nieuw verbond en verklaarde dat het anders zou zijn dan het Wetsverbond, dat Israël verbroken had (Jer. 31:31-34). Toen Jezus Christus in de nacht voor zijn dood op 14 Nisan 33 G.T. de viering van het Avondmaal des Heren instelde, kondigde hij het nieuwe verbond aan, dat door zijn slachtoffer bekrachtigd zou worden (Lu 22:20). Op de vijftigste dag na zijn opstanding en tien dagen nadat hij naar zijn Vader was opgestegen, stortte hij de heilige geest, die hij van Jehovah had ontvangen, op zijn in een boven vertrek te Jeruzalem bijeengekomen discipelen uit. — Hand. 2:1-4, 17, 33; 2Kor 3:6, 8, 9; Heb 2:3, 4.

Getrouwe mannen als David, Johannes en vele anderen waren al gestorven toen dit nieuwe verbond werd gesloten en bekrachtigd!

Als ik Daniel 12 lees de profetie over de eindtijd staat: “Toch zal van uw volk ieder wiens naam in het boek staat, hieraan ontkomen. En velen die al dood en begraven zijn, zullen opstaan. Sommige zullen eeuwig leven ontvangen, andere zullen afgewezen worden en eeuwige schande ondervinden.”

Van deze personen wordt in de bijbel gezegd dat zij zich in het graf bevinden. Ze slapen in de dood, zijn zich nergens bewust van en wachten op de belofte van een opstanding hier op aarde. (prediker 9:5,6, Handelingen 24:15)

Tot het moment daar is en zullen de doden weer opstaan en veroordeeld worden, voor de troon van God. Zie verder hieronder naar 1 Corinthiërs 15.

Jesaja 66:19 “Ik zal een machtig wonder onder hen doen en zij die aan het oordeel ontkomen, zal ik als zendelingen uitzenden naar volken: naar …” Wij zijn de zendelingen, in het oude testament lag het geheim al beschreven in het Zijn woord.

Toen Jezus dus tegen zijn apostelen zei dat hij in de hemel een plaats voor hen in orde zou maken(Johannes 14:2,3) was dat iets nieuws voor Gods aanbidders.

Paulus voegt er nog aan toe dat Jezus na zijn dood en zijn opstanding tot hemels leven “een nieuwe en levende weg voor zijn volgelingen heeft ingewijd”(Hebreeën 10:19,20)

 Toch wil dit niet zeggen dat vanaf dat moment alle gelovigen naar de hemel zouden gaan.

De hemelse opstanding hangt namelijk samen met een taak die alleen aan een aantal mensen wordt gegeven. Het zou hun taak zijn om met Jezus te gaan regeren (Lukas 22:28-30)

Hieronder staat eigenlijk precies dat verwoord wat ik zal schrijven. Hierin wordt duidelijk dat wij sterven en weer opstaan en deel nemen aan Gods Koninkrijk.

1 Corinthiërs 15

De kern van het goede nieuws van Jezus

1 Broeders en zusters, ik wil jullie herinneren aan het goede nieuws dat ik jullie heb verteld. Jullie hebben het geloofd en het is de basis van jullie leven geworden. 2 Jullie zijn door dat goede nieuws ook gered. Maar jullie moeten het wel precies zó blijven geloven als ik het jullie heb verteld. Anders zijn jullie voor niets tot geloof gekomen.

3 Ik heb jullie het belangrijkste van het goede nieuws geleerd. En dat is: Christus is gestorven voor al onze ongehoorzaamheid aan God. Dat was ook van tevoren in de Boeken opgeschreven. 4 Hij is begraven en op de derde dag weer uit de dood opgestaan. Ook dat was van tevoren in de Boeken opgeschreven. 5 Daarna is Hij door Petrus gezien, en daarna door de twaalf leerlingen. 6 Daarna is Hij door meer dan 500 broeders tegelijk gezien. Sommigen van hen zijn al gestorven, maar de meesten leven nog. 7 Daarna is Hij gezien door Jacobus. Daarna nog een keer door de twaalf leerlingen. 8 Het allerlaatste heeft Hij Zich ook laten zien aan mij, een mislukkeling. 9 Want van alle boodschappers van God ben ik het minste waard. Eigenlijk ben ik het niet eens waard om een boodschapper van God genoemd te worden. Want ik heb de gemeente van God vervolgd. Lees Handelingen 9:1-9. Toen heette hij nog Saulus. 10 Maar dankzij Gods liefde voor mij ben ik geworden wat ik nu ben. En Hij is niet voor niets zo goed voor mij geweest. Want ik heb harder gewerkt dan alle anderen. Toch was dat niet mijn eigen werk, maar het werk van God door mij heen. 11 Maar goed, het maakt niet uit of ík het goede nieuws vertel of dat anderen dat doen. We vertellen allemaal hetzelfde goede nieuws. En jullie hebben dat goede nieuws geloofd.

De gelovigen staan op uit de dood

12 Het goede nieuws van Christus zegt dat Hij uit de dood is opgestaan. Hoe komen sommigen van jullie er dan bij dat er geen opstanding uit de dood bestaat? 13 Want als er geen opstanding uit de dood bestaat, is Christus óók niet opgestaan uit de dood. 14 En als Christus niet is opgestaan uit de dood, dan betekent onze boodschap helemaal niets. Dan heeft het ook geen zin om in Hem te geloven. 15 Dan hebben we leugens over God verteld. Want dan hebben we van God gezegd dat Hij Christus weer levend heeft gemaakt, terwijl dat niet zo is als er geen opstanding uit de dood bestaat. 16 Want als er geen opstanding uit de dood bestaat, is Christus ook niet uit de dood opgestaan. 17 En als Christus niet uit de dood is opgestaan, heeft het geen zin om in Hem te geloven. Dan zijn we nog steeds schuldig door onze ongehoorzaamheid aan God. 18 Dan zijn ook de mensen die in Christus geloofden toen ze stierven, verloren gegaan. 19 Als we alleen voor het leven hier op aarde het goede van Christus verwachten, zijn we de zieligste mensen van de hele wereld.

20 Maar: Christus ís uit de dood opgestaan! Hij was de eerste van alle gestorven mensen die dat deed. 21 Vroeger is door een mens (Adam) de dood in de wereld gekomen. Lees ook Romeinen 5:12-21. Nu is ook door een Mens de opstanding uit de dood in de wereld gekomen. 22 Alle mensen zullen door de schuld van Adam sterven. Maar nu zullen alle mensen door Christus levend gemaakt worden. 23 Maar ieder op zijn beurt: Christus als eerste en daarna de mensen die van Christus zijn als Hij terugkomt.

24 Daarna komt het einde. Dan geeft Hij zijn koningschap aan God de Vader terug. Dat zal zijn als Hij alles vernietigd heeft wat in de zichtbare wereld én in de geestelijke wereld heerst, macht heeft en kracht heeft. 25 Want Hij zal als Koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden overwonnen heeft. 26 De laatste vijand die wordt overwonnen, is de dood. 27 Want de Vader heeft Jezus over alles de overwinning gegeven. Maar niet over de Vader Zelf. Want de Vader Zelf heeft alles overwonnen. 28 Alle mensen en alle machten zullen Jezus als Koning erkennen. Daarna zal Jezus zijn koningschap aan de Vader geven. Want Híj heeft Jezus over alles de overwinning gegeven. Dan zal God Koning zijn over alles en iedereen. En iedereen zal vol van Hem zijn.

29 Stel dat de doden niet zullen opstaan. Wat voor zin heeft het dan dat sommige mensen zich laten dopen voor mensen die al gestorven zijn? Waarom laten zij zich dan in hun plaats dopen? 30 En waarom zou ik dan nog elk moment van de dag in gevaar willen zijn? 31 Luister goed, broeders en zusters, jullie op wie ik zo trots ben in Jezus Christus onze Heer! Ik kijk elke dag de dood in de ogen! 32 Wat heb ik er menselijk gezien aan, als ik in Efez. met wilde dieren heb gevochten, als de doden niet zullen opstaan? Laten we dan maar eten en drinken en feestvieren, want morgen zijn we misschien dood.

33 Houd jezelf niet voor de gek! Als jullie met slechte mensen omgaan, gaan jullie vanzelf net zulke slechte dingen doen als zij. 34 Gebruik toch je gezonde verstand! Stop met ongehoorzaam te zijn aan God! Sommigen van jullie hebben er geen idee van wie God is. Jullie moesten je schamen!

Hoe worden de doden weer levend gemaakt?

35 Jullie zeggen misschien: “Maar hoe worden de doden dan weer levend gemaakt? En wat voor lichaam hebben ze dan?” 36 Maar dat is een dwaze vraag! Alles wat je zaait, moet eerst sterven. Pas dan kan er nieuw leven uit ontstaan. 37 En wat je zaait, ziet er niet hetzelfde uit als wat er later uitkomt. Wat je zaait is maar een simpele korrel, bijvoorbeeld graan. 38 Maar God laat er een bepaalde plant uit groeien. Uit elke soort zaad groeit een bepaalde soort plant.

39 Ook zijn niet alle levende wezens hetzelfde. Het lichaam van mensen is anders dan van dieren. En het lichaam van vogels is weer anders dan van vissen. 40 En aardse lichamen zoals mensen, dieren en planten, zijn weer anders dan de hemellichamen zoals zon, maan en sterren. Ze zijn verschillend van schoonheid. 41 En het licht van de zon is ook weer anders dan het licht van de maan of van de sterren. En de ene ster schijnt helderder dan de andere ster.

42 Zo is het ook met de opstanding uit de dood. Wat wordt gezaaid, is sterfelijk. Maar wat opstaat uit de dood, is onsterfelijk. 43 Wat wordt gezaaid is niet mooi. Wat opstaat uit de dood is prachtig. Wat wordt gezaaid, is zwak. Maar wat opstaat uit de dood, is vol kracht. 44 Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar er staat een geestelijk lichaam op. Want net zoals er een aards lichaam bestaat, bestaat er ook een geestelijk lichaam. 45 Dat staat ook in de Boeken: “De eerste mens, Adam, werd een levend wezen.” Maar de laatste Adam (= Jezus) werd een levendmakende Geest. 46 Maar het geestelijke was er niet het eerst. Eerst kwam het aardse. Daarna pas het geestelijke. 47 De eerste mens werd uit het stof van de aarde gemaakt. Maar de tweede Mens is uit de hemel. 48 Alle aardse mensen lijken op de eerste aardse mens. En alle hemelse mensen lijken op de hemelse Mens. 49 En net zoals we eerst lijken op die aardse mens, zo zullen we later lijken op die hemelse Mens.

50 Maar ik zeg jullie, broeders en zusters: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk van God niet binnengaan. Sterfelijke dingen kunnen geen onsterfelijkheid binnengaan. 51 Kijk, ik vertel jullie een goddelijk geheim. We zullen niet allemaal eerst sterven. Als de laatste trompet klinkt, Daar heeft Jezus over gesproken. Lees Mattheüs 24:31. zullen we allemaal in één ogenblik veranderd worden. 52 Want op een dag zal er op de trompet worden geblazen. Dan zullen de doden als onsterfelijke mensen uit de dood opstaan. En wij zullen op dat moment veranderd worden. 53 Want dit sterfelijke lichaam moet onsterfelijkheid aantrekken. 54 En op het moment dat dit sterfelijke lichaam onsterfelijkheid heeft aangetrokken, is werkelijkheid geworden wat in de Boeken staat: “De dood is opgeslokt door de overwinning. 55 Dood, wat wil je nu nog? Waar is nu je macht?” 56 De dood heeft macht door het kwaad, en het kwaad heeft macht door de wet van Mozes. 57 Maar prijs God, Hij heeft ons de overwinning gegeven door onze Heer Jezus Christus.

58 Wees daarom altijd sterk in het geloof, lieve broeders en zusters. Houd vol en doe altijd je best voor de Heer. Jullie moeten weten dat álles wat je voor de Heer doet, beloond zal worden.

 

Jezus sprak over een kleine kudde. (Lukas 12:32) aan wie het koninkrijk werd gegeven. 

Jij verwijst hier naar een toespraak van Jezus aan de discipelen en groep mensen. Elke keer als Jezus spreekt staat ervoor aan tegen wie Hij spreekt. Lucas 12:22 “Jezus zei tegen zijn leerlingen: Maak je geen zorgen… verderop.. Wees niet bang, al vormen jullie maar een klein groepje.”

Ik zie geen enkele aanwijzing dat dit op mensen van nu slaat, laat staan dat dit voor mij bedoeld is. Ik zal niet durven te zeggen dat ik tot een klein groepje behoor die recht heeft op het Koninkrijk van God. Zo als eerder vermeld in de bijbel. Jezus spreekt hier voornamelijk naar zijn leerlingen die een hele andere weg moesten belopen dan wij.

Tevens verwijst Jezus verder over dat wanneer Hij terug komt met het zwaard. Hier spreekt Jezus toe naar de heidenen en niet Zijn vrijgekochte volk. Jezus komt terug als eerste keer en ieder die Zijn stem hoort wordt thuis gehaald. In een oogwenk zullen wij verdwijnen en een nieuw lichaam ontvangen. Hier spreekt Jezus echter over Zijn tweede terug komst waarop iedereen Hem zal zien aankomen, voor vele als een dief in de nacht.

Dan zal jou oordeel voor God komen en wordt die gene hierop geoordeeld. De vrijgekochte van Jezus ontvangen GEEN oordeel en wordt alleen nog beoordeeld. Dit bepaald straks onze positie in de Hemel en het regering periode op aarde.

Net als een aardse regering een beperkt aantal personen bevat geldt dat ook voor Gods Koninkrijk. Jezus, het Lam van God, heeft 144000 mederegeerders die uit het midden van de mensen gekocht “zijn(openbaring 14:1, 4, 5

Een vergelijk met Openbaring 7:4 en 9 laat  duidelijk zien dat het hier om een letterlijk aantal moet gaan omdat daarna over een grote schare wordt gesproken. 

De grote menige mensen zijn de vrij gekochte die Jezus Christus als redder en verlosser hebben aangenomen. De honderdvierenveertigduizend zijn de Joden die tijdens de duizendjaar regeringstijd op aarde leven. Zijn ontvangen een zegel van God zoals beloofd, op hun voorhoofd. Hiermee zijn ze beschermd net als in de tijden van Mozes is Egypte.

Dat lijkt misschien niet veel in vergelijking met alle gelovigen die er zijn en zijn geweest, maar het is logisch dat het een klein aantal is, want ze krijgen een specifieke heilige taak.

Ik schik hier van, dat er dus mensen zijn die denken dat ze bij een kleine groep horen en het zo goed doen. Dat zij gered worden en alle andere mensen naar de hel gaan. Dan praat je toch niet meer over een liefdevolle Vader? Dan praat je over angst, want wie zegt dat in die miljoenen jaren het aantal mensen niet al behaald is en is al het werken voor niks geweest?

Welk garantie heb jij dan dat jij bij die groep toe behoord? Want hoe ik dit zie is dat jezelf rechter speelt en alleen jezelf kan verwijten of je er bij hoort. Zolang je zuiver leeft, behoor je tot het aantal groep mensen die gered is.

Mijn garantie is Jezus Christus dat ik niet veroordeeld wordt. Welke plek ik straks mag innemen mag God en Jezus bepalen, Zij weten precies wat mij toebehoord. Ik weet en heb de garantie dat ik gered ben voor de eeuwigheid! Dat is genade en liefde die nooit verdwijnt.

Ter vergelijking: Zou je als je een huis laat bouwen alle bouwvakkers uit de buurt inhuren? Natuurlijk niet. Je kiest zelf een benodigd aantal personen uit. Zo heeft God ook niet alle gelovigen uitgekozen voor het unieke voorrecht om met Christus in de hemel te regeren.

Galaten 1:1, 2, 2 Timotheüs 2:10, 1 Petrus 2:4, Marcus 13:20 hierin staat dat God mensen heeft uitgekozen.

1 Samuel 2:6 “De Here doodt en Hij maakt levend. Hij laat de mens neerdalen in het dodenrijk en leidt hem daar ook weer uit.”

Psalmen 6:6, 9:18, 16:10, 49:16, 89:49, 115:17, 139:8, 141:7 wordt het dodenrijk weergegeven.

Jesaja 14:9 “De bewoners van het dodenrijk lopen te hoop om u te ontmoeten als u hun domein betreedt. Wereldleiders en de machtigste koningen van de aarde die al lang geleden zijn gestorven, zijn daar om u te ontmoeten.”

Ezechiël 31:14 “Laat daarom geen enkele boom trots worden om zijn eigen pracht en proberen hoger te reiken dan de wolken. Want zij zullen worden veroordeeld en in het dodenrijk belanden, samen met alle sterfelijke mensen van deze wereld.”

Mattheus 16:18 “Jij bent Petrus, de rost waarop ik Mijn gemeente zal bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen nooit macht over haar krijgen.”

Openbaring 20:13 “De doden kwamen overal vandaan, uit de zee en het graf en het dodenrijk, en zij werden allemaal geoordeeld naar wat zij hadden gedaan. 14Het graf en het dodenrijk werden in de poel van vuur gegooid. Dat is de tweede dood.”

Openbaring 21:6 “Het heeft zich allemaal voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal Ik water geven uit de bron die leven geeft, voor NIETS.”

Openbaring 21:27 “Maar er komt niets lelijks of slecht in, verdorven mensen en leugenaars blijven er buiten. Alleen de mensen in het levensboek van het Lam staan mogen die stad binnengaan.”

Openbaring 22:12 “Ja Zegt Jezus, Ik kom gauw met mijn beloning. Ik geef ieder het loon voor zijn daden. 14Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij mogen van de levensboom eten en door de poorten van de stad binnengaan. 15Buiten de stad zijn de honden, de tovenaars, de overspelige, de moordenaars, de afgodendienaars en alle die met plezier liegen en bedriegen.”

Zij zullen samen met Jezus de oorspronkelijke bedoeling met de mens realiseren. (genesis 1:27,28)  Ze zullen er op toezien dat de beloften zoals ik eerder heb aangehaald worden verwezenlijkt.

Alle trouwe aanbidders van Jehovah – van vroeger en nu – kunnen de schitterende gave van eeuwig leven krijgen (romeinen 6:23) Een klein aantal krijgt dus het voorrecht om een speciale taak in de hemel te vervullen en de overgrote meerderheid zal in een wereldomvattend paradijs op aarde mogen leven.

Klein aantal zal niet bestaan uit mensen die hier op aarde worden onderscheiden van anderen. Jezus Christus zelf zal straks die voorrecht geven aan zijn vrijgekochte mensen, die Hem hebben aangenomen als redder en verlosser. Ik geloof dat er pas een heel klein groep mensen naar de hel gaat en een groot aantal menigte naar de nieuwe hemel en aarde zullen gaan.

De hel is bedoeld voor de duivel en niet voor mensen!

Ik hoop dat je dit waardeert en ik je aan de hand van de bijbel meer duidelijkheid heb kunnen geven over de boodschap die Jezus aan de mensen gaf en die wij ook graag met anderen willen delen.

Dat doe ik zeker, ik hoop dat de Heilige Geest jou de gehele waarheid openbaar maakt en tot jou zal spreken. Zodat je mag weten dat er alleen redding en zekerheid op deze aarde van Jezus Christus alleen komt!

Ik wens je veel plezier tijdens je studie in de bijbel en als je vragen hebt kijk ik daar natuurlijk naar uit. 

Ik wens jou de genade van de Here Jezus Christus toe.

Vriendelijke groet, Priscilla Arntz

PS. Hele gezegende en voorspoedig nieuw jaar gewenst alvast !!!

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s